Záleží nám, aby ste sa s nami cítili bezpečne.

Záleží nám na bezpečnosti a zdraví našich klientov a aj na bezpečnosti a zdraví našich lektorov. Preto sme vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne COVID – 19 prijali viaceré opatrenia, ktorými sa snažíme maximalizovať bezpečnosť aktivít organizovaných našou spoločnosťou.

Aktivity v našich priestoroch

Priestory pravidelne dezinfikujeme. Okrem iného používame špeciálnu vysoko výkonnú UV dezinfekčnú lampu, ktorá sa používa aj na dezinfekciu medicínskych/chirurgických priestorov.

Máme pripravený dostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky, počet účastníkov je optimalizovaný, t.j. výrazne menší ako zvyčajne, aby bolo možné dodržiavať doporučenú vzdialenosť medzi nimi a od všetkých vyžadujeme pri osobnej interakcii v interiéry nosenie rúška.

Z dôvodu prevencie šírenia nákazy COVID-19 každý účastník vypĺňa vstupný formulár so základnými osobnými údajmi, ktorý je archivovaný u nás po dobu 2 mesiacov

S cieľom chrániť zdravie ostatných, do kurzu nemôžeme akceptovať účastníka/lektora, ktorý bol v predchádzajúcich 14 dňoch pred začiatkom kurzu v kontakte s osobou, ktorej bol diagnostikovaný COVID-19 alebo má jeho príznaky, účastníka/lektora, ktorý bol v predchádzajúcich 14 dňoch v krajine patriacej do tzv. červenej zóny a účastníka, ktorý má zvýšenú teplotu.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

GROW-UP Slovakia, s.r.o.
Miletičova 550/1
821 08 Bratislava
IČO: 51248123
DIČ: 2120653381
IČ DPH SK2120653381
www.grow-up.sk
info@grow-up.sk
ORSR

Účely spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností prevádzkovateľa týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj plnenie povinností v oblasti verejného zdravia pri predchádzaní šírenia prenosnej choroby COVID-19.

Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú: (i) plnenie zákonných povinností a (ii) plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme.

Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva všeobecné osobné údaje ako aj údaje o zdraví, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú:

• orgány štátnej správy, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené v súlade s platnými zákonmi alebo záväznými nariadeniami týchto orgánov, najmä Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky;

• osoby autorizované prevádzkovateľom spracovávať osobné údaje potrebné na spracúvanie údajov na vyššie uvedený účel, ktoré sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo podliehajú príslušnej zákonnej povinnosti mlčanlivosti (napr. zamestnanci prevádzkovateľa

Doba uchovávania

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu 2 mesiacov od ich poskytnutia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za splnenia podmienok uvedených v GDPR a ďalších zákonných predpokladov.

Vyššie uvedené práva podľa GDPR si môže dotknutá osoba uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden mesiac, pričom môže byť predĺžená o dva mesiace v zmysle článku 12 ods. 3 GDPR. Žiadosť bude vybavená formou písomnej odpovede zaslanej na adresu dotknutej osoby uvedenej v žiadosti.

Dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach, je oprávnená podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona.