1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

GROW-UP Slovakia, s.r.o.
Doležalova 15/C
821 04 Bratislava
IČO: 51248123
DIČ: 2120653381
IČ DPH SK2120653381
www.grow-up.sk
info@grow-up.sk
ORSR

1.1 Poskytovateľom je spoločnosť GROW-UP Slovakia, s.r.o, adresa Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava, IČO: 51248123, DIČ: 2120653381, tel. +421 944 115 114, e-mail: info@grow-up.sk. (ďalej len poskytovateľ)

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje poskytovateľa s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok a internetového obchodu poskytovateľa a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Služby môže kupujúci objednávať nasledovne: a) prostredníctvom vyplnenia objednávkového / kontaktného formulára na web-stránkach predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednanú službu a zaplatiť za službu dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí poskytovateľ do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru ( v prípade tovaru) alebo dostupnosť voľného termínu a ďalšie inštrukcie ohľadom poskytnutej služby. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru / služby v dohodnutej cene podľa cenového návrhu a objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru / služby bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v telefonicky (+421 944 115 114) alebo e-mailom (info@grow-up.sk). Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí poskytovateľ kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar / službu uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar ú službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar / službu, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Poskytovateľ nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky v prípade dodanie tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3 Základná cena za službu uskutočnenú v priestoroch prevádzkovateľa sú zahrnuté všetky potrebné študijné materiály, spotrebné materiály, pomôcky a drobné občerstvenie v rozsahu coffe breaku.

3.4 V prípade výkonu služby mimo školiacich priestorov spoločnosti sú ku základný cene prirátané aj cestovné náklady a náklady za ubytovanie lektora, prenájom priestorov, ubytovanie účastníkov prípadne zabezpečenie stravy a občerstvenia. V tomto prípade základná cena zahŕňa všetky potrebné študijné materiály, spotrebné materiály.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar a službu môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet poskytovateľa na základe faktúry (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: a) prevodným príkazom zo svojho účtu, b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, e-mailom alebo priamo.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke poskytovateľa je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Dodacia lehota služby je dohodnutá konkrétnym termínom na základe vypísaných termínov na webovej stránke prípadne po vzájomnej komunikácii a dohode označený konkrétny termín realizácie. O dodacej lehote a termíne dodania bude poskytovateľ kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 poskytovateľ zabezpečuje dopravu tovaru služby spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: a) kuriérskou službou, b) Slovenskou poštou.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá poskytovateľ kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Poskytovateľ taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá poskytovateľ až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši poskytovateľ dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:, a) nepoškodený, b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE: 8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. 8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

8.6 NESPOKOJNOSŤ S DODANOU SLUŽBOU 8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o nespokojnosti 8.6.2. Poslať písomné stanovisko / sťažnosť s návrhom v oblasti s ktorou bola nespokojnosť najneskôr do 7 dní od účasti / absolvovania kurzu / rozvoja osobnosti. 8.6.3. Dohodnutie sa s poskytovateľom o náhrade , vrátenie finančných prostriedkov, celého poplatku prípade náhrada rozvoja vhodnejšou témou. 8.6.4. Na zachytávanie spokojnosti / nespokojnosti a Vašich návrhov máme pripravené formuláre v ktorý pripadnú nespokojnosť okamžite zachytávame a pracujeme na neustálom skvalitňovaní, ako prevádzkovateľ zaručujeme 100% garanciu vrátenia poplatku.